Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Płocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
 • Dział VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skargi/wniosku

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku, powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Powyższe terminy liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku w ustawowym terminie, organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin jej załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.

WAŻNE:

W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia - w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania - wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

W przypadku, gdy jednostka Policji – wskazana jako adresat – nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

Rozpatrywanie skargi/wniosku

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg  i wniosków, realizowane jest na zasadach określonych przepisami Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy te zobowiązują adresata pisma do odpowiedniego jego zakwalifikowania na podstawie przedmiotu wnoszonej sprawy. Zanim organ zdecyduje się na załatwienie sprawy w trybie Działu VIII kpa, powinien dokonać dokładnej analizy, czy jest to tryb właściwy, czy inne przepisy szczególne nie przewidują innego trybu i czy jest organem właściwym do jego załatwienia. O tym, czy pismo należy zakwalifikować jako skargę lub wniosek decyduje treść pisma, a nie jego forma.

Przepis art. 231 kpa nakłada obowiązek przestrzegania przez organy swojej właściwości oraz nadania skardze prawidłowego biegu. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych. 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

WAŻNE

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

 

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

W A Ż N E

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargęlub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

J. Borkowski,w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813”

 

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku

Skargi/wnioski można składać:

 • listownie na adres:

Komenda Miejska Policji w Płocku

              Al. Kilińskiego 8

               09-400 Płock

 

 • osobiście – w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku Al. Kilińskiego 8,  - w dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

 

 • faksem -  nr faxu:   47 705 15 03

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres:  http://prasowy.kmpplock@ra.policja.gov.pl (warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji - nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną)

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko wnoszącego,
 • dokładny adres do korespondencji,
 • dokładny opis zdarzenia.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - pozostawione będą bez rozpoznania.

 

WAŻNE:

Skargi/wniosku - nie można złożyć telefonicznie.

 

WAŻNE:

Skargi/wnioski - można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków

 • W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:  Komendanta Miejskiego  Policji w Płocku  w każdą środę w godz. 15.00 - 17.00

Jednostką nadrzędną nad KMP w Płocku jest  Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

 

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępcę Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30;

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 48 345 22 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pok. nr 200).

 

2. Policjnci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pok. nr 110, 111 i 112:

 • w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,
 • w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

 

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci przyjmowania są w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na nr tel. skargowego 22 601 22 72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

Przyjęcia Interesantów:

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

 

INFORLINIA OBYWATELSKA 800 676 676

telefon: (+48 22) 55 17 700

fax (+48 22) 827 64 53

 

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48 58) 764 73 02

fax (+ 48 58) 764 73 03

 

Przyjęcia interesantów (pokój nr 206):

telefon (+ 48 58) 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25

40 - 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów (pokój nr 122):

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48 71) 34 69 115

fax (+ 48 71) 343 43 25

 

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48 71) 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Płocku 

Kontakt:

Komenda Miejska Policji  w Płocku

ul. Kilińskiego 8, 09-400 Płock;

adres e-mail:iod.kmpplock@ra.policja.gov.pl

Komendant  Miejski Policji w Płocku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Kilińskiego 8,
09-400 Płock z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”;

lub e-mail: iod.kmpplock@ra.policja.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Pani/Pana dane osobowe:
 1. będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 2. nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji  w Płocku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 29.01.2009
Data modyfikacji : 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Płocku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP Radom
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jeleniewicz Zespół Prasowy KMP Płock
Osoba modyfikująca informację:
Marta Lewandowska
do góry