Petycje - Komenda Miejska Policji w Płocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

 Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycje składane do Komendy Miejskiej Policji w Płocku rozpatruje i załatwia Komendant Miejski Policji w Płocku

 Petycja może być złożona w interesie:

1)    publicznym;

2)    podmiotu wnoszącego petycję;

3)    podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

o    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

o    petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 Petycja powinna zawierać: 

1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)    oznaczenie adresata petycji;

4)    wskazanie przedmiotu petycji.

 Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach.

 Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgoda jest dołączana do petycji.

 W przypadku, gdy  Komendant Miejski Policji w Płocku nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 Petycję składaną w formie pisemnej należy kierować na adres:

 

Komendant Miejski Policji w Płocku

al. Kilińskiego 8

09 – 400 Płock

 lub

 telefaksem przesyłać na numer:
 24 266-12-60

 Petycję składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej można kierować na adres e-mail: prasowy.kmpplock@ra.policja.gov.pl

 Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Powyższe informacje, są niezwłocznie aktualizowane o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym wyżej terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

 Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Płocku 

Kontakt:

Komenda Miejska Policji  w Płocku

ul. Kilińskiego 8, 09-400 Płock;

adres e-mail: iod.kmpplock@ra.policja.gov.pl

Komendant  Miejski Policji w Płocku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Kilińskiego 8,
09-400 Płock z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”;

lub e-mail: iod.kmpplock@ra.policja.gov.pl

  • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  • Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji  w Płocku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji : 02.09.2015
Data modyfikacji : 05.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Płocku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Piasek
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Piasek Zespół ds.Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Piasek
do góry