Informacja o ochronie danych osobowych DODO - Ochrona danych osobowych DODO - Komenda Miejska Policji w Płocku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych DODO

Informacja o ochronie danych osobowych DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji  w Płocku:

  • adres: ul. Kilińskiego 8, 09-402 Płock,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KMP w Płocku :

  • Katarzyna Lipińska
  • adres: ul. Kilińskiego 8, 09-402 Płock,
  • e-mail: iod.kmpplock@.ra.policja.gov.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji  w Płocku.

W  KMP w Płocku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2019
Data modyfikacji : 25.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Płocku
Osoba udostępniająca informację:
Marta Lewandowska
Osoba modyfikująca informację:
Marta Lewandowska
do góry